Soal Tematik Kelas 6 (PTS) Tema 1 Subtema 3 Tema 2 Subtema 1

Soal Tematik Kelas 6 (PTS) Tema 1 Subtema 3 Tema 2 Subtema 1. PTS sudah hampur dekat, bagi adik adik kelas 6 SD merupakan waktu yang tepat untuk belajar menghadapi PTS kelas 6. Banyak sekali materi soal kelas 6 yang wajib adik adik pelajari. Kakak yakin dengan belajar melalui buku paket adik adik akan berhasil menghadapi soal PTS kelas 6 nantinya. Apalagi jika adik adik selain belajar buku paket juga belajar contoh soal tematik kelas 6 di website kumpulansoalujian.com pastinya akan lebih sempurna.

 

Baca juga Soal Matematika Kelas 6 SD Terlengkap

Kali ini kakak akan berikan contoh soal PTS tematik kelas 6 tema 1 dan tema 2 subtema 1. Berikut contoh soalnya

NAMA SDNama :
PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2018/2019No. Absen :
Mata Pelajaran: TEMA 1 SUB 3 & TEMA 2 SUB 1
Kelas: VI (ENAM)Nilai :
Waktu: 90 menit
Tanggal:

I. Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar !

1. Membantu teman saat jatuh dari sepeda merupakan pengamalan Pancasila sila ke ….

a. pertamac. ketiga
b. keduad. keempat

2.Soal Tematik Kelas 6 (PTS) Tema 1 Subtema 3 Tema 2 Subtema 1

Gambar diatas menunjukkan pengamalan Pancasila sila …

a. pertamac. ketiga
b. keduad. keempat

3. Berikut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga kecuali …

a. Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesiac. membantu teman saat mengalami musibah
b. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.,d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ,

4. Yang bukan merupakan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ….

a. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong menolong antar sesamac. memiliki sikap nasionalisme yang tinggi
b. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang laind. memiliki sikap acuh tak acuh dan sombong

5. Karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan–pesan, merupakan pengertian dari ….

a. posterc. baliho
b. komikd. pamflet

6. cerita bergambar yang berisi gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungaKomik memiliki balon kata-kata (dialog), merupakan pengertian dari …

a. pamfletc. poster
b. balihod. komik

7. kalimat efektif adalah …

a. kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung/sambungc. kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk orang lain agar mau mengikuti atau membeli suatu produk yang diiklankan,
b. kalimat yang mengandung gagasan pembicara/penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOKd. kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengar atau pembacanya

8. Dibawah ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif kecuali …..

a. Memiliki unsur penting atau pokok (minimal unsur subjek dan predikat)c. Menggunakan struktur bahasa yang tidak tepat
b. Memenuhi kaidah ejaan yang berlakud. Menggunakan pilihan kata (diksi) yang tepat dan sesuai kebutuhan

9. Berikut merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu …

a. umbi lapisc. okulasi
b. geragihd. spora

10. Berikut merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu ….

a. merundukc. kopulasi
b. tunas adventifd. okulasi

11. Dibawah ini contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan kecuali ….

a. lidah buayac. daun pandan
b. kunyitd. tanaman bit

Baca juga Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD Terbaru Terlengkap

12. Fungsi rongga pada teratai adalah …

a. untuk menyimpan udarac. sebagai tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota
b. sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan rantingd. membawa oksigen ke batang dan akar

13. Dibawah ini merupakan contoh tanaman xerofit kecuali ….

a. lidah buayac. pohon kurma
b. kaktusd. pakis

14. Dibawah ini merupakan contoh tanaman higrofit yaitu …

a. lidah buayac. pohon kurma
b. pakisd. kaktus

15. Yang termasuk dalam hewan langka adalah ….

a. harimau sumaterac. bunglon
b. landakd. kadal

16. Negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan yaitu …

a. Filipinac. Kamboja
b. Myanmard. Indonesia

17. Dibawah ini bukan termasuk jenis tumbuahn yang dilindungi di Indonesia yaitu ….

a. Mawarc. bunga bangkai
b. Edelweisd. raflesia arnoldi

18. Pejuang proklamasi Indonesia yaitu …

a. B.J. Habiebiec. Megawati Seokerno Putri
b. Ahmad Soebardjod. Bung Tomo

19. Pengetik naskah proklamasi adalah …

a. Sukarnic. Sayuti Melik
b. Laksamana Tadshi Maedad. Ibu Fatmawati

20. Sumpah pemuda jatuh pada tanggal …

a. 28 Agustusc. 28 Oktober
b. 28 Septemberd. 28 November

II. Isilah titik titik dengan jawaban yang tepat !

1. Berikan contoh pengamalan sila ke tiga dalam kehidupan sehari- hari!

2. Jelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa indonesia

3. Sebutkan ciri kesimpulan yang baik!

4. Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif !

5. Berikan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan!

6. Bagaimana cara pohon bamboo beradaptasi dengan lingkungan? Jelaskan!

7. Berikan contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan stek batang!

8. Apa yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan?

9. Sebutkan 10 negara di ASEAN beserta Ibukotanya!

10. Deskripsikan tentang sosok Abdul Latif dengan baik!

KUNCI JAWABAN

PILIHAN GANDA

NOPILIHANNOPILIHAN
1B11A
2A12D
3C13D
4D14B
5A15A
6D16C
7B17A
8C18B
9C19C
10B20D

ISIAN

1. Kerjasama, belajar kelompok, tidak memilih- milah dalam mencari tema, dan gotong royong

2. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan, dan Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme

3. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca,Intisari dari tulisan,Dimulai dari khusus ke umum,Menggunakan kosakata baku,Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri

4. Memiliki unsur penting atau pokok (minimal unsur subjek dan predikat), Menggunakan struktur bahasa yang tepat, Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku,Menggunakan pilihan kata (diksi) yang tepat dan sesuai kebutuhan

5. mencangkok, stek, merunduk, menempel(okulasi), menyambung (kopulasi)

6. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal

7. Ketela pohon, tebu

8. Penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab dan Perburuan hewan liar Pencemaran lingkungan disebabkan oleh manusia

9. Indonesia dengan Ibukotanya Jakarta

Malaysia dengan Ibukotanya Kuala Lumpur

Singapura dengan Ibukotanya Singapura

Brunei Darusalam dengan Ibukotanya Bandar seri Begawan

Thailand dengan Ibukotanya Bangkok

Filipina dengan Ibukotanya Manila

Kamboja dengan Ibukotanya Phomn Phen

Vietnam dengan Ibukotanya Hanoi

Myanmar dengan Ibukotanya Naypyidaw

Laos dengan Ibukotanya Vientiane

10. Abdul Latif merupakan salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945, Lulusan Sekolah Tinggi Hukum, pernah menjadi pasukan Pembela Tanah Air (PETA)”